Splošni pogoji


Warning: printf(): Too few arguments in /home/gbcslo17/public_html/wp-content/themes/jurcek/layouts/page.php on line 14

Splošni pogoji za prijave na dogodke in odpovedi prijave pred izvedbo dogodkov Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo

Splošno

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na posamezen Dogodek pred izvedbo Dogodka, varovanje osebnih podatkov in izvedbo Dogodkov.

Splošni pogoji za prijave in odpovedi prijav pred izvedbo dogodkov Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se nanašajo na vse dogodke (konference, seminarje, delavnice in druge dogodke izobraževalne in/ali informativne narave – v nadaljevanju: Dogodki), ki jih organizira Slovensko združenje za trajnostno gradnjo (v nadaljevanju: Organizator).

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse Dogodke in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen Dogodek določeno drugače s strani Organizatorja.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak Dogodek, ne glede na obliko prijave na Dogodek (pisno, preko spletne strani, po faksu ali na drug način, ki izkazuje osebo in Dogodek, na katero se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen Dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani Organizatorja in se lahko občasno spreminjajo. V času prijave na posamezen Dogodek veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani.

Prijave in plačilo kotizacije

Prijavnica

Prijava na Dogodek se izvede z izpolnitvijo prijavnice v tiskani obliki, spletne prijavnice na spletni strani www.gbc-slovenia.si za posamezen dogodek ali preko e-pošte na naslov izobrazevanja@gbc-slovenia.si . Izpolnjeno prijavnico lahko posredujete po pošti ali faksu 01/52 00 728.

Plačilo kotizacije

Na prijavnici in/ali na spletni strani posameznega dogodka v polju kotizacija/prijava je navedena višina kotizacije in morebitni popusti, ki jih prizna Organizator.

Organizator bo po opravljenem Dogodku izstavil račun na naslov, naveden na prijavnici. Popust se obračuna le v primeru, da Organizator prejme izpolnjeno prijavnico v datumu, navedenem za priznanje popusta.

Odpoved prijave

Odpoved prijave na Dogodek je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov izobrazevanje@gbc-slovenia.si.

Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, ne sprejemamo.

Odpoved prijave na dogodek brez obveznosti plačila kotizacije

Skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila kotizacije je 14 dni (vključno z dela prostimi dnevi) pred datumom v programu Dogodka objavljenega začetka posameznega Dogodka.

Kasnejša odpoved prijave na Dogodek

V primeru odpovedi prijave do vključno 5 delovnih dni pred v programu Dogodka objavljenim začetkom Dogodka, vam bo Organizator zaračunal administrativne stroške v višini 30 % od zneska kotizacije za posamezen Dogodek, pri poznejši odjavi pa bo Organizator kotizacijo zaračunal v celoti. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se v rok odpovedi ne vštevajo, zato se bo rok 1 delovnega dne (24 ur) pred Dogodkom štel le na delovne dneve pred Dogodkom.

Odpoved Dogodka s strani Organizatorja

Organizator si pridržuje pravico do spremembe vsebine Dogodka, spremembe datuma in lokacije Dogodka ter do odpovedi posameznega Dogodka.

Pogoji za udeležbo akreditiranih novinarjev na Dogodkih

Novinarjem, ki se izkažejo z ustrezno akreditacijo (novinarsko izkaznico, pisno izjavo uredništva, da bo novinar za potrebe medija pokrival Dogodek in o tem napisal poročilo, članek, komentar ipd.) Organizator omogoča udeležbo na Dogodkih po lastni presoji.

Organizator ima kadar koli in brez vnaprejšnje objave ali pojasnila pravico odreči novinarjem pravico brezplačne udeležbe na seminarju, ne glede na akreditacijo iz prejšnjega odstavka.

Študentje / Študentska kotizacija

Študentje so upravičeni do posebnega popusta pri kotizaciji za dogodke, pri katerih je to izrecno določeno (nimamo te možnosti povsod). Za uveljavljanje popusta ob prijavi se mora študent izkazati z veljavnim osebnim dokumentom, študentsko izkaznico in potrjenim in veljavnim potrdilom o šolanju. Osebe, ki študirajo ob delu, nimajo pravice do uveljavljanja študentskega popusta. Študentska kotizacija je namenjena rednim in izrednim dodiplomskim študentom.

Varovanje osebnih podatkov

Organizator zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih dogodkov, za marketinške raziskave ter za predstavitev izdelkov in storitev Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo, ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam. Prijavitelji na Dogodek s podpisom dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici za zgoraj opisani namen, za kar imajo vsa ustrezna pooblastila. Osebe, navedene na prijavnici, lahko kadar koli zahtevajo, da Organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njihove osebne podatke z namenom analiziranja naročnikov oziroma udeležencev dogodkov, marketinških raziskav ter za predstavitev izdelkov in storitev Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo. Osebe, navedene na prijavnici, imajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico, da Organizatorja kontaktirajo na naslovih, ki so navedeni na prijavnici in v teh Splošnih pogojih, če si želijo ogledati, popraviti, spremeniti ali posodobiti svoje osebne podatke v podatkovni bazi Organizatorja.

Vsebina predavanj na posameznih dogodkih izraža izključno stališča avtorjev/predavateljev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni ali Organizatorja – Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo.

 

Splošni pogoji veljajo od 1. maja 2014.

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo

Kontakt

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo - GBC Slovenia

Proletarska cesta 4
SI-1001 Ljubljana
e: info@gbc-slovenia.si
t: + 386 (0) 1 52 00 720
f: + 386 (0) 1 52 00 728

GBC Slovenia je član:

Translate »