Komisija predstavila sveženj ukrepov za učinkovitejši prehod na čisto energijo

Napisal/a irena | . | Iz tujine, Novice, Zakonodaja

Evropska komisija je 30. novembra predstavila sveženj ukrepov za učinkovitejši prehod na čisto energijo. Kot so ob predstavitvi svežnja sporočili iz Predstavništva Komisije v Sloveniji, zakonodajni predlogi v svežnju »Čista energija za vse Evropejce« zadevajo energijsko učinkovitost, energijo iz obnovljivih virov, zasnovo trga električne energije, zanesljivost oskrbe z električno energijo in nova pravila za upravljanje energetske unije. Komisija poleg tega predlaga novo usmeritev okoljsko primerne zasnove izdelkov ter strategijo za povezano in avtomatizirano mobilnost. V svežnju so tudi ukrepi za pospeševanje inovacij na področju čiste energije in obnovo zgradb v Evropi. Predlogi prav tako zajemajo ukrepe za spodbujanje javnih in zasebnih naložb, spodbujanje konkurenčnosti industrije ter blažitev družbenih učinkov prehoda na čisto energijo. Komisija preučuje tudi, kako bi EU ohranila vodilno vlogo na področju tehnologij in storitev za čisto energijo, s katero bi pomagala tretjim državam, da bi dosegle cilje svojih politik.

Vse dokumente iz svežnja Čista energija najdete na spletni strani Evropske komisije. Komentar in podrobnejšo analizo objavimo v kratkem.

Začela se je prenova prostorsko-gradbene zakonodaje

Napisal/a irena | . | Uporabno, Zakonodaja

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je dne 19.12.2013 organiziralo delovno srečanje predstavnikov ministrstva s predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, Inženirske zbornice Slovenije, Mreže za prostor, Obrtno-podjetniške zbornice, Odgovorno do prostora, Skupnosti občine Slovenije, Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije in Združenja občine Slovenije. Na srečanju je bil predstavljen načrt dela za pripravo prenove zakonodaje, predstavniki navedenih organizacij pa so bili povabljeni v 11 delovnih skupin. Prenova zakonodaje bo potekala na podlagi Izhodišč normativnih sprememb na področju urejanja prostora in graditve objektov, katere je Vlada RS potrdila dne 14.11.2013 (v priponki). Tak način zgodnjega vključevanja zainteresirane in strokovne javnosti v proces priprave novih zakonov je primer zglednega procesa priprave predpisov v skladu z Aarhuško konvencijo in Resolucijo o normativni dejavnosti.

Izhodišča za prenovo prostorsko-gradbene zakonodaje

Vir

Sprejet Normativni program Vlade RS za leto 2014

Napisal/a irena | . | Uporabno, Zakonodaja

Vlada RS je dne 2.1.2014 sprejela normativni program za leto 2014, v katerem je med drugim predviden sprejem Zakona o cestninjenju, Zakona o ravnanju z nezakonitimi gradnjami (prva predložitev Vladi predvidena 28.1.2014), Nacionalnega stanovanjskega programa, Zakona o graditvi objektov in Zakona o urejanju prostora (oba naj bi bila predložena ladi do 1.7.2014), Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije, Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, Uredbe o vsebini in načinu vodenja zbirke državnega prostorskega načrta, Uredbe o deležu OVE v prometu, Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju, Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije, Pravilnik o izdelavi energetskih pregledov, Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb. Vir

Predlog nujnih sprememb predpisov s področja varstva okolja

Napisal/a irena | . | Uporabno, Zakonodaja

Delovna skupina IZS za varstvo okolja je pripravila predloge potrebnih in nujnih sprememb predpisov s področa varstva okolja, in sicer:

– Predlog spremembe Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Več na povezavi.

– Predlog spremembe Uredbe za določitev najmanjše razdalje med obratom in območji. Več na povezavi.

– Predlogi za spremembe in dopolnitve Zakona o varstvu okolja (ZVO-f), ki v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja (GD) za objekte z vplivi na okolje uvajajo dodatne postopke, ki bodo bistveno podaljšali čas za pridobitev GD. Več na povezavi.

– Predlogi za spremembe in dopolnitve Uredbe 0 odlagališčih odpadkov. Več na povezavi.

– ZVO-1F bo močno vplival na postopek izdajanja gradbenih dovoljenj. Več na povezavi.

Kontakt

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo - GBC Slovenia

Proletarska cesta 4
SI-1001 Ljubljana
e: info@gbc-slovenia.si
t: + 386 (0) 1 52 00 720
f: + 386 (0) 1 52 00 728

GBC Slovenia je član:

Translate »